Vilkår og betingelser

Vår nettbutikk: https://port-service.net
Organisasjonsnummer: 999070868

VILKÅR OG BETINGELSER FOR PORT-SERVICE ØST AS
VED KJØP OVER NETT

1. Generelle vilkår

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Det er kjøperens ansvar å sørge for at all informasjon oppgitt er korrekt, inkludert navn, telefon nummer, e-post, adresse og betalingsopplysninger.

2. Betaling

Port-Service Øst AS gir betalingsmuligheter ved netthandel via Vipps eller kortbetaling med VISA eller MASTERCARD.
Betalingsmetode faktura er tilgjengelig for bedrifter, mot kreditt godkjenning.
Ved bruk av kredittkort eller debetkort ved betaling via Vipps, vil Port-Service Øst AS reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Betaling med faktura er godkjent mot kredittsjekk. Fakturaen blir utsendt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 15 dager etter mottak av faktura.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

3. Frakt og levering

Standardlevering hos Port-Service Øst AS er varer levert og hentet på Port-Service Øst AS sitt lager.

Ved andre frakt alternativ, er normal leveringstid er på 2-14 dager, avhengig av størrelse på ordre og leveringssted.
Dersom kjøper bestiller et produkt Port-Service Øst AS ikke lenger har på lager, men kan bestille, vil kjøper få mulighet til å enten få pengene igjen, eller vente til produktet ankommer lageret. Det vil ikke bli belastet ekstra kostnader for noen av mulighetene.

Port-Service Øst AS kan spore pakker sendt med postnord ved forespørsel.

Det er kjøperens ansvar å sørge for at leveringsadressen oppgitt er riktig.
Levering er skjedd når varen ankommer kjøperens oppgitte leveringssted.
Hvis kjøperen har oppgitt feil leveringssted og pakken blir sendt i retur til selger, er kjøperen ansvarlig for nye fraktkostnader.
Hvis selgeren skriver feil leveringssted under sender og pakken blir sendt i retur, er selger ansvarlig for nye fraktkostnader.

Dersom varen er skadet under transport, er det i hovedsak fraktselskapets ansvar å erstatte varen.
Dersom varen er skadet før transport, er det selgerens ansvar å erstatte varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, leverer Port-Service Øst AS varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

Vedr. ikke-utleverte og avhentede ordre med levering til ombud og/eller hjemlevering:
Ved levering til et PostNord-hentested vil kjøperens ordre ligge i 14 dager før den blir sendt i retur tilbake til Port-Service Øst AS lager.
Uavhentede ordre, og ordre med hjemlevering som ikke blir levert grunnet manglende informasjon/kommunikasjon fra kunde ang. leveringstidspunkt, blir belastet med en avgift på 100,- for å dekke frakten tilbake til Port-Service Øst AS.
Ordre som er uavhentet og/eller ordre med hjemlevering, som beskrevet ovenfor, som sendes automatisk i retur til Port-Service Øst AS, omfattes normalt ikke av angreretten.

Port-Service Øst AS fraskriver seg et hvert ansvar for leveringsforsinkelser eller hindringer som ikke skyldes bedriften. Dette gjelder også forsinkelser som skyldes Force Majeure, streik, lockout, havari, tyveri, transportvanskeligheter etc.

4. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale.
Alle priser vises inklusive moms og i norske kroner.
Prisene vises eksklusive frakt- og betalingsavgifter.

Prisene kan variere og Port-Service Øst AS forbeholder retten til å endre prisene.
En kampanje gjelder på varens ordinære pris og kan ikke kombineres med andre kampanjer eller rabatter.

Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

5. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Ved bruk av angrerett må kjøper informere Port-Service Øst AS på epost innom 14 dager etter varen er mottatt. Fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldene, og meldingen skal derfor skje skriftlig via epost.

Angrefrist begynner å løpe:

– Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
– Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Esker, annen forpakning og deler tilhørende varen, skal være uten skader.

Port-Service Øst AS vil tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, innen 14 dager fra mottatt melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.
Dersom varen ikke har ankommet Port-Service Øst AS innen 14 dager fra melding om benyttet angrerett var mottatt, vil Port-Service Øst AS holde tilbake betalingen til varen er ankommet lageret, eller kjøperen oppgir gyldig informasjon om at varen er på vei.

6. Reklamasjon og garanti

Det er enklest å reklamere på en vare ved å ta med varen til våre kontorer som befinner seg på Elveveien 136, 3271 Larvik.
Kjøperen må ta med utskrevet kopi av kvittering tilsendt på epost ved bestilling.

Reklamasjonsretten gjelder i 2 år. Reklamasjon gjelder ikke vanlig slitasje.

Ved reklamasjon via Port-Service Øst AS nettbutikk, skal det tilsendes kopi av kvittering ved bestilling, bilde av varen og forklaring på feil til epost: post@port-service.no.
Ved tilbakebetaling vil pengene returneres etter Port-Service Øst AS har mottatt og bekreftet feil/mangel ved varen. Pengene vil bli returnert til kontoen benyttet for transaksjon av varen innen 2-7 virkedager fra bekreftet feil/mangel ved varen.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest 2 år etter at kjøper overtok varen.

Port-Service Øst AS kan ikke garantere at fargene på skjerm gjengir de faktiske produktenes farge helt nøyaktig.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperen side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Port-Service Øst AS kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder bedriften urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Port-Service Øst AS har i utgangspunkt ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag: Kjøper kan foreslå et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Reklamasjon skal skje skriftlig.

Garanti som gis av selgeren eller produsenter, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.
Fra den dato varen er mottatt av kunden gir Port-Service Øst AS en garanti på 1 år.

7. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse og manglende levering

Dersom Port-Service Øst AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig via epost.

Oppfyllelse: kjøper kan fastholde og kreve oppfyllelse fra Port-Service Øst AS.  Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Port-Service Øst AS ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for bedriften at det står vesentlig i misforhold til kjøperens interesse i at bedriften oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Dersom Port-Service Øst AS ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre bedriften til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Port-Service Øst AS nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning: Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Port-Service Øst AS godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor bedriftens kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

8. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Port-Service Øst AS eller forhold på bedriftens side, kan Port-Service Øst AS i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Port-Service Øst AS vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse: Port-Service Øst AS kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Port-Service Øst AS sin rett dersom bedriften venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Port-Service Øst AS kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Port-Service Øst AS kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter bedriften en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Port-Service Øst AS heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Port-Service Øst AS kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Port-Service Øst AS belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke bedriftens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

9. Personopplysninger

Behandling for innsamlede personopplysninger er Port-Service Øst AS.

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Port-Service Øst AS, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendig for at bedriften skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtale. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Port-Service Øst AS skal få gjennomført avtale med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. Se mer informasjon under personvernerklæring.

10. Konfliktløsninger

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

For øvrig gjelder NS 8406:2009 dersom intet annet fremgår av det overnevnte.

Registrering av retur

Tilbakebetaling vil skje innen 14 dager etter ordren er returnert til oss, så lenge varen er i fin stand. Produkt og emballasje må være uten skade. 

Refundering vil skje gjennom samme metode som betaling var utført, til samme konto som betaling var mottatt fra. 

Frakt refunderes ikke. 

Varen(e) sendes / leveres tilbake til Port-Service Øst med valgfri metode (posten/postnord/etc.) 

Husk å merke pakken med ditt navn og ordre nummer. 

Servicekit til garasjeport

Servicekit til garasjeport for garasjeport service

Husk å vedlikeholde garasjeporten din! 

Med dette servicesettet får du alt du trenger for enkel service av garasjeporten din. 

Det inneholder oljekanne, smøreolje og silikonspray. 

Les mer om vedlikehold av garasjeporten din her! 

Kr. 499,- inkl. mva. 

Servicekit til garasjeport for garasjeport service

Ta vare på garasjeporten din med servicekit fra Port-Service Øst!

Les mer

Denne nettsiden bruker cookies

Cookies hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om bruken av den.